Begroting 2019

Reserves en voorzieningen 2019

Reserve

1-1-2019

bestaand beleid

nieuw beleid

31-12-2019

(bedragen * € 1.000)

Bij

af

af

Algemene reserves

Algemene Reserve

0

0

0

0

0

Algemene risicoreserve

46.418

3.500

1.108

2.532

46.278

Bestemmingsreserves

Dekking kapitaallasten

41.465

2.103

5.511

0

38.057

Tijdelijke bestem.reserve: overige

774

0

160

14

600

Tijdelijke bestem.reserve: wegen

3.099

1.589

75

4.500

112

Tijdelijke bestem.reserve: openbare verlichting

470

0

0

0

470

Tijdelijke bestem.reserve: gebouwen

7.207

1.272

1.391

324

6.763

Sociaal Domein

8.419

0

1.084

2.873

4.461

Vordering  Bouwfonds

520

0

251

0

269

Risico's grondexploitatie

16.780

0

0

0

16.780

Voorziening

1-1-2019

bestaand beleid

nieuw beleid

31-12-2019

(bedragen * € 1.000)

Bij

af

af

Voorzieningen

Wethouderspensioenen

8.497

383

227

0

8.653

Wachtgeld voormalig college

540

0

310

0

230

Verliesgevende complexen

1.730

0

0

0

1.730

Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges)

360

0

0

0

360

Duin Zuid

186

0

0

0

186

Realisatie Verlegging Rembrandtlaan

2.651

0

0

0

2.651

Veghels Buiten

15.549

0

0

0

15.549

Dubieuze debiteuren belastingen

200

0

0

0

200

Dubieuze debiteuren sociale zaken

1.375

0

0

0

1.375

Riolering, spaarvoorziening

27.807

2.450

3.971

0

26.287

Speelvoorzieningen

83

67

0

0

150

Afvalstoffenheffing

2.429

0

0

0

2.429

Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend

79

0

0

0

79

Riolering, beklemmende middelen  derden

9.709

0

2.209

0

7.500

Verbetering kwaliteit buitengebied

963

0

0

0

963

Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend

17

0

0

0

17

Bruggen

-155

76

24

0

-103

Algemene risico-reserve
In de algemene risico-reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen gestort i.v.m. afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit betreft dus een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten en een toevoeging aan de algemene risico-reserve.

De onttrekking aan de algemene risico-reserve betreffen met name bestedingen uit de mijlpalen van Meierijstad 2017 en de kadernota 2019 voor het dienstjaar 2019.  Ook het berekend begrotingstekort van dienstjaar 2019 wordt aan deze reserve onttrokken.

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

Voor de dienstjaren 2019 en 2020 worden jaarlijks nog bedragen ontvangen via de algemene uitkering in verband met de fusie tot de gemeente Meierijstad. Deze worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. De lasten van de betreffende geactiveerde kredieten m.b.t. de fusie worden onttrokken aan de reserve.

In verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen onttrokken.
Daarnaast worden de afschrijvingslasten van diverse investeringen welke in het verleden zijn afgerond en waarvan de afschrijving nog loopt onttrokken aan deze reserve.

Tijdelijke bestemmingsreserves: wegen, openbare verlichting, gebouwen

Deze tijdelijke bestemmingsreserves zijn onder andere bedoeld voor investeringen m.b.t. wegen en gebouwen. Op korte termijn worden deze vervangen door een voorziening.
De onttrekkingen aan deze reserves hebben betrekking op groot onderhoud gebouwen en op de investering onderhoud wegen 2019 welke in de kadernota 2019 is opgenomen.
De jaarlijkse toevoeging betreft de storting in deze reserve in verband met groot onderhoud gebouwen.

Tijdelijke bestemmingsreserve: overige (raadsbesluiten vóór 1-1-2017)

Voor de afwikkeling van een aantal besluiten van de voormalige gemeenten is een reserve gevormd waaruit een aantal lopende kredieten nog worden gedekt op het moment dat deze kredieten volledig zijn afgerond. Toevoegingen vinden niet plaats. De reserve is aflopend.

Bestemmingsreserve sociaal domein

Ten behoeve van het sociaal domein is een aparte bestemmingsreserve gevormd.
De onttrekkingen uit deze reserve hebben met name betrekking op bestedingen vanuit de kadernota 2019.

Bestemmingsreserve vordering bouwfonds

Voor de afwikkeling van de vordering bij het bouwfonds is een bestemmingsreserve gevormd. In de jaren 2019 en 2020 worden deze vordering ten laste gebracht van deze reserve.
Vanaf 2021 komt zowel de vordering als de bestemmingsreserve te vervallen.

Bestemmingsreserve risico’s grondexploitatie

Gelet op de risicoprofielen binnen de grondexploitatie is bij de jaarrekening 2017 een afzonderlijke bestemmingsreserve in het leven te roepen waarin het bedrag van de winstnemingen 2017 is gestort. Het bedrag is bestemd ter afdekking van risico’s binnen de grondexploitatie.

Voorzieningen

Er zijn diverse voorzieningen gevormd. Onder andere voor wethouder pensioenen en wachtgelden voormalig collegeleden. Ook voor dubieuze debiteuren en ter dekking voor mogelijke verliezen binnen de grondexploitatie.
Tenslotte zijn er voor het egaliseren van de tarieven voor afvalstoffenheffingen en rioolafvoerrecht voorzieningen gevormd.
De vermeerderingen in de diverse voorzieningen betreffen de jaarlijkse toevoegingen die in de begroting zijn opgenomen.
De verminderingen betreffen de investeringen die in de komende jaren ten laste komen van de daarvoor bestemde voorzieningen.

Overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Beoogde structurele toevoegingen aan reserves

(bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Structurele toevoegingen

6.361

6.371

6.371

6.371

Structurele onttrekkingen

7.138

6.999

6.722

6.593

Toevoegingen:
- Storting in algemene reserve i.v.m. afbouw bestemmingsreserve kapitaallasten
- Storting bestemmingsreserve onderhoud wegen
- Storting bestemmingsreserve onderhoud gebouwen

Onttrekkingen:
- Onttrekking uit bestemmingsreserve kapitaallasten i.v.m. afbouw
- Afschrijvingslasten diverse actieven
- Dekking kosten exploitatie t/m 2022
- Groot onderhoud gebouwen
- Bijdrage huisvesting en integratie huisvesting uit reserve sociaal domein