Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

11.000

1.661

-9.339

13.118

1.676

-11.442

1 Veiligheid

5.172

10

-5.162

5.175

10

-5.165

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

7.744

760

-6.984

7.746

763

-6.983

3 Economische ontwikkelingen

23.847

22.714

-1.133

23.725

22.787

-938

4 Onderwijs

9.020

1.109

-7.911

8.850

1.109

-7.741

5 Sport, cultuur en recreatie

20.999

3.462

-17.537

20.694

3.499

-17.195

6 Sociaal domein

79.489

17.526

-61.963

77.635

17.528

-60.107

7 Volksgezondheid en milieu

20.013

17.416

-2.597

20.742

18.283

-2.459

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

22.333

21.690

-643

20.391

19.768

-623

Algemene uitkering

6

115.229

115.223

6

118.731

118.725

Lokale heffingen

18.601

18.601

18.966

18.966

Dividend

208

208

208

208

Saldo van de financieringsfunctie

-325

373

698

36

343

307

Overhead

20.913

787

-20.126

20.633

787

-19.846

Stelpost onvoorzien

350

-350

350

-350

Lasten en baten ontwikkelambities

11.718

-379

-12.097

5.213

-5.213

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

6.077

5.887

-190

6.082

5.459

-623

1 Veiligheid

12

20

8

12

12

0

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

1.749

322

-1.427

1.740

247

-1.493

3 Economische ontwikkelingen

135

135

10

10

4 Onderwijs

120

460

340

120

412

292

5 Sport, cultuur en recreatie

372

1.293

921

372

1.080

708

6 Sociaal domein

128

1.381

1.253

128

291

163

7 Volksgezondheid en milieu

6

14

8

6

14

8

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

70

70

74

74

Mutaties reserves ontwikkelambities

9.095

9.095

2.003

2.003

Overzicht van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

15.136

1.677

-13.459

17.287

1.676

-15.611

1 Veiligheid

5.180

10

-5.170

5.172

10

-5.162

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

7.700

664

-7.036

7.681

664

-7.017

3 Economische ontwikkelingen

13.048

12.120

-928

10.956

10.043

-913

4 Onderwijs

8.921

1.109

-7.812

8.877

1.109

-7.768

5 Sport, cultuur en recreatie

20.383

3.499

-16.884

20.145

3.499

-16.646

6 Sociaal domein

77.121

17.528

-59.593

76.825

17.528

-59.297

7 Volksgezondheid en milieu

19.841

17.209

-2.632

19.284

16.552

-2.732

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

17.091

16.274

-817

15.324

14.509

-815

Algemene uitkering

6

119.548

119.542

6

122.447

122.441

Lokale heffingen

19.336

19.336

19.715

19.715

Dividend

208

208

208

208

Saldo van de financieringsfunctie

149

310

161

229

304

75

Overhead

20.697

787

-19.910

20.660

787

-19.873

Stelpost onvoorzien

350

-350

350

-350

Lasten en baten ontwikkelambities

3.565

-3.565

4.406

-4.406

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

4.140

4.982

842

4.140

4.982

842

1 Veiligheid

12

20

8

12

12

0

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

1.594

209

-1.385

1.594

209

-1.385

3 Economische ontwikkelingen

0

0

4 Onderwijs

120

388

268

120

354

234

5 Sport, cultuur en recreatie

372

887

515

372

762

390

6 Sociaal domein

128

242

114

128

180

52

7 Volksgezondheid en milieu

6

14

8

6

6

0

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0

0

Mutaties reserves ontwikkelambities

458

458

102

102