Begroting 2019

Uitgangspunten

Onderstaande zijn de financieel technische uitgangspunten opgenomen, zoals deze door de raad zijn vastgesteld bij de kadernota 2019 (raadsvergadering 2 juli 2018).

Algemeen
Lasten en baten ramen we op basis van het bestaand beleid, inclusief raadsbesluiten t/m juli 2018. Nieuw beleid c.q. gewijzigd beleid nemen we op conform de Kadernota 2019.

De rekeneenheid voor het aantal inwoners Meierijstad per 1 januari 2019 bedraagt 80.160 (werkelijk aantal per 1 januari 2018).
De rekeneenheid voor het aantal woonruimten Meierijstad is 33.922, op basis van de betalingsspecificatie algemene uitkering 23 mei 2018 (woonfunctie 33.473, logiesfunctie 359, uitwonende studenten 90).

Prijsstijging
Het totale bedrag voor de prijsstijging reserveren we op één verzamelbudget binnen programma 0 onder “overige baten en lasten”. De hoogte van het verzamelbudget is gebaseerd op het verschil tussen nominale en lopende prijzen op basis van de meicirculaire 2018.
Als prijsstijgingen contractueel zijn vastgelegd, dan verhogen wij betrokken budget ten laste van het verzamelbudget.
De percentages voor prijsstijgingen baseren we op verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) Bron: Centraal Economisch Plan 2018, bijlage 2. Voor 2019 gaan we uit van 1,4%.

Personeelskosten
De loonkosten gemeentelijk personeel berekenen we o.b.v. de vastgestelde formatie per 1 mei 2018.
De cao heeft een looptijd tot 1 januari 2019. De loonkostenstijgingen baseren we op verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor loonvoet sector overheid. Bron: Centraal Economisch Plan 2018, bijlage 2. Voor 2019 gaan we uit van 3,5%.
Voor de kosten van tijdelijk personeel ter vervanging is een € 300.000 structureel opgenomen conform kadernota 2019..
Voor de Werkkostenregeling is maximaal het wettelijk toegestane budget beschikbaar, 1,2% van de loonkosten.

Onroerende zaak belastingen
De waardebepaling voor woningen en niet-woningen stellen we vast aan de hand van de waarde peildatum 1 januari 2018. Waarde mutaties compenseren we in het tarief (d.w.z. een gelijkblijvende opbrengst).
De tarieven worden met ingang van 2019 verhoogd met een indexering van 2% per jaar.
In 2019 worden de tarieven extra verhoogd met 2% bovenop de jaarlijkse indexering van 2%.

Gronden
Het aantal geraamde m2 grondverkopen is gebaseerd op  de  actuele en te verwachten afzetprognoses voor woningbouw en bedrijventerreinen. De grondprijzen per complex zijn gebaseerd op de voor 2018 vastgestelde grondprijzen.

Te ontvangen huren
We verwerken de contractueel overeengekomen prijsaanpassingen. Overige ramingen passen we aan met het percentage prijscompensatie van 1,4%.

Subsidies
Het aantal subsidies en de samenstelling ervan is constant geraamd op basis van 2018.
Voor de indexeringen hanteren we de algemene subsidieverordening Meierijstad.

Algemene uitkering
We ramen de algemene uitkering uit het gemeentefonds volgens de meicirculaire 2018.
Nieuwe extra middelen in verband met (nieuwe) taakmutaties zonderen we af voor beleid ter zake.
Daar waar “winstwaarschuwingen” vanuit deze circulaire zijn gegeven nemen we deze op als stelpost in de begroting.

Verbonden partijen
De bijdragen voor verbonden partijen zijn gebaseerd op de kadernota’s en begrotingen 2019 van de verbonden partijen.

Rente en dividend
Voor de berekening van de totale rentekosten tellen we alle betaalde rente over aangetrokken lang- en kortlopende geldleningen op. Hierop verminderen we de terugontvangen rente van derden. We berekenen geen rente over eigen financieringsmiddelen. De ‘Notitie rente 2017’ van het BBV wordt toegepast.

Aanvulling programmabegroting 2019:
Voor 2019 is bij de financiering rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5%. Meerjarig is 2,5% aangehouden gebaseerd op de verwachte rentemutatie van het CEP.
Dividend. De gemeente Meierijstad beschikt over 120.237 aandelen BNG. De hoogte van het dividend is afhankelijk van de winst. In de begroting nemen we het gemiddelde uitgekeerde dividend op van de afgelopen twee jaren.

Voor de Grondexploitatie is een afzonderlijk rentepercentage bepaald. De ‘Notitie grondexploitatie 2016” en de notitie “faciliterend grondbeleid” van het BBV wordt toegepast.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn in overeenstemming met de notitie waarderen en afschrijven Meierijstad  2017.

Overhead
De overheadkosten rekenen we toe op basis van de enkelvoudige opslagmethode.

Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen vragen we opnieuw aan bij de kadernota. Voor 2019 heeft inventarisatie plaatsgevonden van vervangingsinvesteringen.

Sociaal domein
Het Sociaal Domein wordt “ budgettair neutraal” uitgevoerd. De financiën van het sociaal domein is een gesloten systeem waarbij overschotten gereserveerd worden binnen een reserve sociaal domein.
De ramingen binnen het sociaal domein (jeugd, wmo en participatie) zijn in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 voornamelijk gebaseerd op ervaringscijfers en het vastgestelde/voorlopige inkoopkader jeugd en wmo. Aan de batenkant zijn de bedragen opgenomen conform de meicirculaire 2018. De lastenkant is o.a. gebaseerd op de regiobijdragen 2019 en 2020 voor jeugd en wmo. Voor participatie is in 2018 een tekort geconstateerd. Voor 2019 en 2020 is dit tekort bijgeraamd met € 500.000 conform kadernota 2019.
De systematiek voor budgetten is als volgt: indien lagere lasten geraamd zijn dan de baten wordt het verschil opgenomen als afzonderlijk budget (stelpost) binnen programma 6 sociaal domein. Met ingang van 2019 wordt de correctie voor prijscompensatie jeugd en wmo als stelpost Sociaal Domein opgenomen op programma 0 onder Algemene Baten en Lasten. Deze manier van begroten biedt inzicht in de ruimte in de begroting en daarmee ook inzicht in de mogelijkheid om structurele tegenvallers op te vangen. Incidentele tegenvallers kunnen worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Wij schatten in dat deze meerjarig voldoende omvang heeft. Daarnaast wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve ook te voeden met eventuele overschotten in de exploitatie.

Uitgangspunten voor geraamde opbrengsten belastingen, leges en rechten

Soort

Basis

Prijsmutatie

Onroerende zaakbelastingen, woningen

Indexering
Extra verhoging

2%
2%

Onroerende zaakbelastingen, niet-woningen

Indexering
Extra verhoging
Verdiscontering verlies (netto) opbrengst precariobelasting.

2%
2%

Leges

Basis 100% kostendekkend

100% kostendekkend

Precariobelasting

Voorstel is om de precario-belasting m.i.v. 2019 af te schaffen. De (netto) lagere opbrengt verdisconteren in het tarief ozb niet woningen.

Voorstel om belasting te laten vervallen in 2019

Reclamebelasting

Aantal eenheden is conform niveau 2018
Indexering

1,4%

Afvalstoffenheffing

Aantal eenheden is conform niveau 2018.
Harmonisatie tarieven m.i.v. 2019.

100% kostendekkend

Rioolheffing gebruikers woningen

Basis aantal bewoners (twee klassen: één persoon, meer dan één persoon).

100% kostendekkend *)

Rioolheffing gebruikers niet- woningen

Afgevoerde hoeveelheid afvalwater: 9 klassen

100% kostendekkend *)

Rioolheffing eigenaren:

Vast percentage van de WOZ-waarde

100% kostendekkend *)

Scheepvaartrechten

Scheepvaartrechten

100% kostendekkend

Marktgelden:

Aantal eenheden is conform niveau 2018.
Aansluiting bij tarieven regiogemeenten

0 %

Toeristenbelasting

Nader onderzoek volgt naar toekomstige heffing van toeristenbelasting

0 %

Begrafenisrechten:

Aantal eenheden is conform niveau 2018

1,4%

*) conform vGRP 2017-2021