Begroting 2019

Gezondheid

Gezondheid

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

In 2018 heeft de gemeenteraad de Nota Positief Gezondheidsbeleid vastgesteld.
In 2018 wordt op basis van de speerpunten uit de nota het uitvoeringsprogramma opgesteld en aan de raad voorgelegd. De raad wordt betrokken bij prioritering van de speerpunten. Concrete invulling hiervan volgt in 2019 en opvolgende jaren.

We zijn in 2018 gestart met de samenleving en stakeholders te verleiden tot gezond gedrag, gezonde keuzes en een gezondere leefstijl. In 2019 wordt dit gecontinueerd.

We maken een sociale kaart van Meierijstad.

We gaan bouwen aan een Netwerk Positieve Gezondheid (een netwerk waarin het gedachtengoed van positieve gezondheid wordt uitgedragen en uitgebouwd).

Er komt structureel overleg met de huisartsen uit Meierijstad.

We gaan de verbinding intensiveren tussen eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties/sociale wijkteams.

Verder is Meierijstad:
- een JOGG-gemeente. JOGG is gericht op het stimuleren van een gezonde levensstijl onder jongeren. We blijven ons hier in 2019 voor inzetten;
- een GIDS-gemeente (‘Gezond In De Stad’). Een GIDS-gemeente is gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen. In 2019 blijven we ons hiervoor inzetten.