Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid en ontwikkelingen

Het beheer en onderhoud van onze wegen, bruggen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen kost veel geld. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, ontwikkelingen, onderhoud en kosten over de programma’s heen.

De wet ARHI schrijft voor dat de gemeente binnen 2 jaar na de fusiedatum dient te beschikken over uniforme beheerplannen. Voor riolering is dit in 2017 vastgesteld en voor de openbare ruimte en gebouwen stelt de gemeenteraad dit volgens planning in december 2018 vast.

Financieel gezien zijn voor de lasten t/m 2018 tijdelijke bestemmingsreserves gevormd. Bij het raadsvoorstel ter vaststelling van de desbetreffende beheerplannen zullen deze tijdelijke bestemmingsreserves met een begrotingswijziging omgezet worden naar een voorziening groot onderhoud.

Gebouwen
In 2017/2018 is gewerkt aan de totstandkoming van een nota “Integraal Beleid Maatschappelijk Vastgoed”. Deze nota wordt, volgens bestuurlijlke planning, eind 2018 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Tegelijkertijd wordt, als onderdeel van het Vastgoedbeleid, het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMJOP) aan de raad ter vaststelling aangeboden. In dit DMJOP wordt onderscheid gemaakt in klein- en groot onderhoud. Verder wordt er met dit DMJOP tegemoet gekomen aan de duurzaamheidsambities ten aanzien van Vastgoed zoals opgenomen in het Mijlpalendocument  

In onderstaande tabel is het beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen opgenomen:

Kapitaalgoed
Meierijstad

Naam beheerplan

Vastgesteld in raad d.d.

Looptijd  t/m

Riolering

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 -2022

21-09-2017

2022

Wegen, civieltechnische kunstwerken, groen

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

Gepland
20-12-2018

2022

Gebouwen

Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMJOP)

Gepland
20-12-2018

2022

Kerncijfers

Kengetallen

Aantal

Eenheid

Civieltechnische kunstwerken:
Bruggen
Tunnels
Keermuren/damwanden
Geluidsvoorzieningen

179
7
9
22

st.
st.
st.
st.

Verhardingen:

Asfaltverharding

240

Ha

Elementenverharding

310

ha

Betonverharding

10

ha

Totaal verhardingen

560

ha

Waarvan:

Rijbanen

350

Ha

Parkeren

32

Ha

Fietspad

38

Ha

Trottoir/voetpad

1.00

Ha

Overige

40

Ha

Openbare Verlichting

Lichtmasten

20.063

st

Armaturen

20.684

st

Lampen

21.016

st

Areaal groen

?

Ha

Bomen

115.000

St

Speelplekken

218

st

Speeltoestellen

977

st

Riolen

537

km

Gemalen

83

st

Persleidingen

204

km

Putten

12.773

st

Pompunits

1.330

st

IBA’s

103

St

Ligplaatsen passantenhaven genummerd

24

st

Ligplaatsen passantenhaven ongenummerd

12

st

Ligplaatsen beroepsvaart

35

st

Losplaatsen beroepsvaart

10

st

Ambtelijke huisvesting

5

st

Maatschappelijk vastgoed

83

st

Strategisch vastgoed

5

st

Monumentale objecten

5

st

Overig vastgoed

22

St