Begroting 2019

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de begroting 2019 – 2022. Eerder hebben we samen met u de kadernota opgesteld met de belangrijkste ontwikkelambities voor 2019. We hebben ze verder uitgewerkt in deze programmabegroting. Hierin zijn de doelstellingen uit het collegeprogramma verder vertaald naar concrete plannen. Zowel de activiteiten als de daarbij benodigde middelen uit de mijlpalen voor het jaar 2019 zijn opgenomen.

We blijven in Meierijstad investeren om ervoor te zorgen dat het goed wonen, werken en leven blijft in Meierijstad. Door kansen te benutten en te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben. In 2019 investeren we € 27 miljoen om onze ambities, samen met inwoners, ondernemers en instellingen, verder te realiseren. Ondanks deze forse investeringen, is de geplande OZB-verhoging van 2% ook in 2019 niet nodig.

Ons huishoudboekje is structureel sluitend. Het incidentele tekort voor 2019 hebben we terug gebracht van € 1,6 miljoen naar € 9 ton. Dit is te danken aan de hogere algemene uitkering van de meicirculaire en lagere geraamde rentekosten door de te verwachten hogere inkomsten vanuit grondverkopen.