Begroting 2019

Ontwikkelingen bestaand beleid

Ontwikkelingen bestaand beleid kadernota 2019 (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Effect wijziging geldigheidstermijnen 2013

245

245

245

245

Noodzakelijke software incl. onderhoudskosten

160

185

210

210

Schoonmaakonderhoud en sanitaire hygiëne

105

105

105

105

Hogere bijdrage veiligheidsregio

332

332

332

332

Ondersteuning sportraad

10

10

10

10

Kinderparlement

15

15

15

15

Ophoging budget Jeugdzorg - Zorg in natura

753

Dekking bestemmingsreserve sociaal domein

-753

Projecten preventief jeugdbeleid

300

300

300

300

Dekking stelpost sociaal domein

-300

-300

-300

-300

Sluitende aanpak personen met verwart gedrag

300

300

300

300

Dekking stelpost sociaal domein

-300

-300

-300

-300

Kapitaallasten Investering vervangen oude DMS-en

39

39

38

Toelichting op de ontwikkelingen bestaand beleid kadernota 2019:

Effect wijziging geldigheidstermijnen 2013 (programma 0)
Het wijzigen van de geldigheidstermijnen van 5 naar 10 jaar voor paspoorten in 2013 heeft effect voor de legesinkomsten. Voor de rijbewijzen is er ook een dalende afgifte te zijn vanaf 2020. Op dit moment onderzoeken we de financiële consequenties van zowel de baten als de lastenkant. Vooruitlopend op de resultaten hiervan stellen wij de netto-inkomsten vanaf 2019 structureel af te ramen met € 245.000.

Noodzakelijke software incl. onderhoudskosten (programma 0)
Nieuwe software (vervanging of uitbreiding) wordt aangevraagd via de kadernota. Jaarlijks komt voor dat tussentijds er een noodzaak is voor nieuwe software., dit kan zijn in de bedrijfsvoering of wettelijke wijzigingen. Nieuwe software betekent ook een verhoging van de onderhoudskosten.

Schoonmaakonderhoud en sanitaire hygiëne (programma 0)
Vanwege de verbouwing naar een flexkantoor van het gemeentehuis Meierijstad (Stadhuisplein 1, Veghel) wordt er intensiever en effectiever gebruik gemaakt van het gebouw en de vierkante meters. Hiermee is ook een intensievere schoonmaak vereist. Het budget wordt hiermee verhoogd tot het gecontracteerde bedrag.

Vervangen oude DMS-en (programma 0)
Meierijstad heeft momenteel 5 verschillende document management systemen (DMS) in gebruik voor de archivering van (digitale) documenten, waarvan 4 voortkomen uit de voormalige gemeenten. De 4 “oude” DMSen dienen vervangen te worden (end of life software, toegankelijkheid, kennis over de DMSen), zodat de documenten duurzaam gearchiveerd kunnen worden en vernietiging conform archiefwet toegepast kan worden.

Veiligheidsregio (programma 1)
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord Oost is verhoogd met structureel € 332.000 vanaf 2019 ten behoeve van Brandweer Brabant-Noord (verder BBN). Door met name veranderingen in de omgeving met toenemende eisen aan de brandweerorganisatie en onder invloed van de eerder doorgevoerde bezuinigingen bevindt de BBN zich op dun ijs. De uitvoeringscapaciteit is ontoereikend en de toekomstbestendigheid van de organisatie is onvoldoende. Dit bleek ook uit een recent uitgevoerde visitatie. Een aantal acute knelpunten dient te worden opgepakt en de organisatie moet weer op een professioneel niveau komen.

Ondersteuning sportraad Meierijstad (programma 5)
Begin 2018 hebben de sportverenigingen in Meierijstad. SRM ingesteld. Meierijstad heeft een samenwerkingsovereenkomst met SRM afgesloten voor advisering over sportbeleid en de uitvoering daarvan. Voor deskundigheidsbevordering, bestuurskosten en de organisatie van themabijeenkomsten voor de sportverenigingen wordt jaarlijks € 10.000 geraamd.

Kinderparlement (programma 6)
Er is door het college een motie overgenomen voor het instellen van een kinderparlement, in samenwerking met de basischolen uit Meierijstad. Hierbij wil Meierijstad zich laten begeleiden door Prodemos.  Doel is om jongeren/kinderen te betrekken bij het werk van de gemeente/politiek.

Ophoging budget jeugdzorg- Zorg in Natura 2019 (programma 6)
De afgelopen jaren bleek tijdens het boekjaar dat het vooraf ingekochte volume voor jeugdhulp te laag was om aan de vraag te kunnen voldoen. In het najaar 2018 wordt de inkoop via de centrumregeling geëvalueerd en ter besluitvorming aangeboden. De wens is om vanaf 2020 flexibeler en meer lokaal in te gaan kopen.

Projecten die voortvloeien uit het preventief jeugdbeleid (programma 6)
Deze middelen worden aangewend voor de uitvoering van projecten die voortkomen uit het preventief jeugdbeleid. Denk daarbij aan projecten op het gebied van het vergroten van weerbaarheid van jongeren en het vergroten van een gezonde levensstijl bij jongeren.

Sluitende aanpak personen met verward gedrag (programma 6)
Vanaf oktober 2018 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. De aanpak bestaat uit meerdere onderdelen. Twee onderdelen zijn voor de kadernota 2019 van belang. Preventieve en persoongsgerichte aanpak en vervoer.

Ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota

Ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota
(bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Financieel technische aanpassingen

750

465

257

410

Overige ontwikkelingen bestaand beleid

-187

-25

-64

-51

Toelichting op ontwikkelingen na kadernota

Financieel technische aanpassingen na kadernota
De financieel technische aanpassingen hebben met name betrekking op het verwerken van rente, afschrijvingen en het meer of minder kunnen toerekenen aan taakvelden. De grootste mutatie is de rente. Door meer geraamde inkomsten (grondverkopen) hoeven we minder leningen af te sluiten en dalen de rentelasten. De keerzijde is echter als er grondverkopen plaatsvinden, dan daalt de boekwaarde van de grondexploitaties. Hierdoor kunnen we ook minder rente toerekenen aan de grondexploitaties. Dit is de reden waarom het voordeel in 2020 e.v. afneemt. In 2022 neemt het voordeel weer toe omdat we daar de extra opbrengst OZB 2019 van 2% hebben verwerkt.

Overige ontwikkelingen bestaand beleid
Bij het samenstellen van de programmabegroting zijn nog aanpassingen gedaan op basis van bestaand beleid. De financiële gevolgen hiervan zijn op deze regel opgenomen. Voor het jaar 2019 betreft dit o.a. huur noodlokalen de Ieme, kosten voor in opslag nemen van de kunstcollectie conform MvM, hogere energielasten raadhuis Dommelrode.