Begroting 2019

Incidentele lasten en baten

 

Incidentele lasten en baten bestaand beleid
(bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Burger innovatiefonds

250

150

Landelijks Aanpak Adreskwaliteit

20

Verduurzaming vastgoed

60

Organisatie optimalisatie

250

Bewerken archieven voormalige gemeenten

20

Onvoorziene uitgaven

350

350

350

350

Veiligheidsmonitor

8

8

Opstellen kwaliteits en beheerplan wegen

75

Beleidsontwikkeling economische zaken

100

Centrumontwikkeling Veghel

20

Opstellen ondernemersvisie

25

Verspillingsfabriek

10

Food waste experience

50

Huisvesting openbaar onderwijs

24

Frictiebudget subsidies

250

150

50

Driejaarlijkse bijdrage culturele dagen

23

Opslag kunstcollectie

20

Opzetten nieuwe lokale omroep Meierijstad

12

10

Stimuleringskader groen blauwe diensten

3

Vlagheide:toeristische trekker duurzaam buiten

75

50

Ontwikkelen beleid aangepast sporten

10

Masterplan buitensport

50

Individuele voorzieningen natura Jeugd

1.084

Advieskosten inzake afichting Stadsgewest

17

17

Woningmarktonderzoek (1 * per 3 jaar)

20

20

Opbrengsten leges kabels en leidingen

99

99

Woningmarktonderzoek (1 * per 3 jaar)

5

Onttrekkingen aan reserves

2.219

380

108

Incidentele lasten en baten bestaand beleid
(bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raad van verbeelding 

50

Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding 

200

Digitalisering documenten VTH software 

255

Digitalisering documenten burgelijke stand software 

75

Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie 

160

Onderhoud wegen

5.000

Onderhoud civiele kunstwerken

190

N279 Veghel-Asten; onderzoekskosten 

100

Ondersteuning van startersinitiatieven 

50

50

25

Innovatieprojecten onderwijs 

100

100

Sloopkosten ivm nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus

45

Afboeken boekwaarde scholen Kienehoef

293

Afboeken boekwaarde school Petrus en Paulus

180

Afboeken boekwaarde school de Bunders

127

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad 

100

50

50

Actualisering Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijshuisvesting 2021-2024 

100

Inzet tijdelijke projectcapaciteit passend onderwijs 

15

15

Landschapstriënnale 2020

60

100

Frictiebudgetten subsidies

250

150

50

Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten

10

Masterplan buitensport Meierijstad

50

Revolverend investeringsfonds duurzaamheid (sport) 

100

Implementatiekosten sportbedrijf 

60

Monitoren sportdeelname 

12

Periodieke vitaliteitsscan verenigingen 

50

Ervenproject

35

Doorontwikkeling (gebieds)visie toeristische as Kienenhoef-Vlagheide. 

25

25

Toeristisch recreatieve ontwikkelingen van de Vlagheide en het Duits Lijntje 

75

75

Beheer en onderhoud buitenkunstwerken 

100

Vervaardigen bomenkaart 

64

Onderzoek naar doorontwikkeling SW bedrijven 

75

Ophogen re-integratiebudget P-wet 

500

500

Voorkomen en verminderen van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties. 

50

Inclusieve samenleving 

166

166

Proeftuin Veghel  

400

400

Samenwerking welzijnsorganisaties 

75

Werkbudget preventie en innovatie sociaal domein 

1.000

Onttrekkingen aan reserves

9.005

1.913

368

12