Begroting 2019

Lokale heffingen

Beleid en ontwikkelingen

De gemeente ontvangt van inwoners inkomsten uit lokale heffingen. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Bij belastingen levert de gemeente geen directe tegenprestatie (bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB).. Bij rechten is dat wel het geval en betalen inwoners een vergoeding voor de gemaakte kosten. Dit zijn bijvoorbeeld leges en rioolheffing..
De tarieven van alle lokale heffingen passen we aan op basis van de uitgangspunten voor de begroting 2019. Voor de tariefstijging van de belastingen gaan we uit van de CBS-index (zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord en het document Mijlpalen voor Meierijstad). Voor deze begroting is dat 2%.. Daarenboven wordt er conform eerdere bestuurlijke besluitvorming een extra OZB-opbrengstverhoging van 2% toegepast. Verder gaan we voor alle rechten ervan uit dat deze kostendekkend zijn (maximaal 100%)..

Inwoners die niet in staat zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing  te betalen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit geldt bij een inkomen van 100% of minder  van de bijstandsnorm.

De precariobelastingen (domeinen Veghel en Schijndel) worden met ingang van belastingjaar 2019 afgeschaft.
Het tariefstelsel afvalstoffenheffing (DIFTAR) wordt met ingang van 1 januari 2019 geüniformeerd.