Begroting 2019

Grondbeleid

Beleid en ontwikkelingen

Het grondbeleid voor de gemeente Meierijstad is in 2018 vastgesteld in de nota Grondbeleid. In deze nota zijn onder andere de uitgangspunten opgenomen waaronder gronden worden aangekocht, verkocht, de methode waarop grondprijzen worden bepaald en uitgangspunten die gehanteerd worden binnen het grondbedrijf. Op basis van deze vastgestelde uitgangspunten wordt de nota grondzaken vastgesteld. Hierin vindt een verdere uitwerking en specificering van de nota Grondbeleid plaats.

Het herstel dat eerdere jaren werd gerapporteerd is in 2018 verder doorgezet. Uit marktgegevens (NVM) blijkt dat een stijging van de gemiddelde transactieprijs het afgelopen jaar zich verder heeft ontwikkeld.

Wel rapporteert de NVM een daling van het aantal transacties over het afgelopen jaar. Als gekeken wordt naar meer specifiek de regio Meierijstad is ook voor ieder type woning een stijgende transactieprijs waarneembaar. De dagen dat een woning te koop staat is vanaf begin 2015 aanzienlijk gedaald en lijkt zich nu een stabiel niveau te hebben bereikt.

Begin 2017 is bij de verkoop van de gemeentelijke bouwkavels en de gronden voor projectmatige bouw ook een duidelijke stijging in de afzet waarneembaar. Deze positieve tendens heeft zich in 2018 doorgezet Hiermee kunnen de cijfers van de NVM ook goed gestaafd worden binnen het gemeentelijk grondbedrijf. Een belangrijke ontwikkeling die van invloed heeft op de prijs van bouwkavels zijn de bouwkosten van de woning. Naar verwachting is dat deze bouwkosten op jaarbasis met 5,18% (Bron: Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl) zullen gaan stijgen. Uiteraard is deze stijging ook afhankelijk van regionale kenmerken. Omdat de grondwaarde een afgeleide is van de vrij op naam (VON) prijs van de woning minus de btw en bouw- en ontwikkelingskosten moet de stijging van de bouwkosten in relatie worden gebracht met de ontwikkeling van de VON-prijs. Een goede monitoring van beide parameters is dus noodzakelijk om de actuele residuele grondwaarde te bepalen. Een belangrijke ontwikkeling die in 2018 heeft plaatsgevonden is de wijziging van de Gaswet waarmee de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouwwoningen is komen te vervallen. De nieuwbouwwoningen moeten worden voorzien van alternatieve energiebronnen waardoor de bouwkosten verder zullen stijgen. Of deze extra investering ook tot uitdrukking zal komen in de VON-prijs en of de consument dus bereid is om hier extra voor te bepalen is nog onduidelijk.

Voor bedrijfsmatige kavels is een vergelijkbaar marktsentiment op te merken. De interesse naar bouwgrond voor industrie kent sinds begin 2017 een grote sprong. Wel is een verschil merkbaar in het type gronden die in trek zijn. Met name de grotere percelen op bedrijventerrein Foodpark en de gronden op terrein Doornhoek kennen een grote vraag. Dit heeft er toe geleid dat nog slechts beperkte bouwgrond beschikbaar is. De interesse voor de zichtlocaties aan de A50 blijft net als vorig jaar achter, maar ook hier is medio 2018 interesse naar. Deze interesse toont aan dat Meierijstad een gewilde vestigingsplek is voor ondernemers uit Meierijstad, maar ook van daarbuiten.