Begroting 2019

Van kadernota naar begroting

In de volgende tabel laten we het verloop van de begrotingscijfers zien van startsituatie vóór kadernota 2019 tot en met het structureel geraamd resultaat programmabegroting 2019 inclusief de ontwikkelambities.

Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Bij het structureel geraamd resultaat tellen de incidentele lasten en baten niet mee. Ter verduidelijking: elimineren van de incidentele lasten heeft een positief effect op het geraamd resultaat. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect.

Van Kadernota naar programmabegroting
(bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Geraamd resultaat bestaand beleid (startsituatie vóór kadernota 2019)

1.861

4.637

5.597

7.220

Raadsbesluiten t/m juli 2018

31

-17

-12

-10

Meicirculaire 2018

514

367

202

-226

Ontwikkelingen bestaand beleid kadernota

-867

-931

-956

-955

Ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota

563

440

193

359

Ontwikkelambities kadernota (netto-lasten)

-2.623

-3.210

-3.105

-4.304

Geen extra verhoging 2% OZB voor 2019

-379

Incidentele baten en lasten

815

418

473

370

 

Toelichting op de tabel:

Geraamd resultaat bestaand beleid (startsituatie vóór kadernota 2019)

De startsituatie is de meerjarenraming 2019-2021 van de begroting 2018, waarin de 1e financiële bijstelling 2018 is verwerkt. De jaarschijf 2022 is hieraan toegevoegd. Het ‘geraamd resultaat bestaand beleid is het resultaat van de begroting op basis van de vastgestelde uitgangspunten (raadsvergadering 2 juli 2018).
Bij raadsbesluiten t/m juli 2018 zijn de financiële gevolgen vermeld van de raadsvoorstellen krediet noordelijke snelfietsroute, fietspad Populierlaan en het Intergraal Huisvestingsprogramma (IHP) voor onderwijs.
Meicirculaire 2018: de financiële verwerking van de meicirculaire 2018.
De ontwikkelingen bestaand beleid hebben we gesplitst in ontwikkelingen bestaand beleid kadernota en ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota. Deze financiële ontwikkelingen op bestaand beleid zijn verwerkt in de begrotingscijfers bestaand beleid. Ze zijn opgenomen in de volgende twee tabellen met een toelichting.
De financiële gevolgen van de ontwikkelambities kadernota is de verwerking van de vastgestelde kadernota 2019. De ontwikkelambities zijn toegelicht bij de programma’s. Een totaaloverzicht is te vinden als bijlage “Nieuwe investeringen 2019-2022” en bijlage “Nieuwe bestedingen 2019-2022”.

Het verschil tussen de Incidentele baten en lasten is hier opgenomen. Het overzicht van deze incidentele lasten en baten is opgenomen in deze begroting.