Begroting 2019

Voorstel

Datum raadsvergadering
8 november 2018

Onderwerp
Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders
d.d. 25 september 2018

Voorstel om te besluiten:

  1. De programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeente Meierijstad vast te stellen.
  2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2019 die de korte route volgen, beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 3.408.000.
  3. De kredieten voor vervangingsinvesteringen 2019 beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 1.892.000  en de lasten te dekken uit het budget voor vervangingsinvesteringen.
  4. De huidige werkwijze t.a.v. bestemmingsreserve Sociaal domein voort te zetten in 2019 en deze bij de begrotingsbehandeling 2020 opnieuw te bezien.
  5. Het incidenteel tekort 2019 ad € 900.000 te dekken uit de algemene risicoreserve.

De raad van de gemeente Meierijstad heeft op 8 november 2018 besloten conform de punten 1 t/m 5, daarnaast zijn de volgende amendementen aangenomen:

  1. Op pagina 11 van de begroting aan de reeks ‘investeringen 2019 lange route’, toe te voegen ‘Buurthuis Boschweg Schijndel’ , met daarachter programma 6 en in de kolommen met de bedragen ‘p.m.’
  2. Onderwijsvoorziening Nijnsel toe te voegen als ‘groot project’ in het kader van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting 2019.