Begroting 2019

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x € 1.000

LASTEN

BATEN

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2017

2022

Programma

Bestuur en Ondersteuning

42.495

47.083

47.720

51.276

146.442

148.309

148.608

151.641

0.1

Bestuur

3.697

3.597

3.436

3.436

3

3

3

3

0.2

Burgerzaken

1.862

1.662

1.794

1.699

1.044

1.058

1.058

1.058

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.427

1.443

1.442

1.442

345

346

346

346

0.4

Overhead

20.913

20.633

20.697

20.660

787

787

787

787

0.5

Treasury

-273

88

200

280

581

551

519

512

0.61

OZB woningen

860

860

860

860

10.532

10.741

10.954

11.173

0.62

OZB-niet woningen

473

473

473

473

7.709

7.862

8.019

8.179

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen Overig

141

141

141

141

374

376

376

376

0.7

Algemene uitkering

6

6

6

6

115.229

118.731

119.548

122.447

0.8

Overige baten en lasten

2.823

5.225

7.275

9.521

257

257

257

257

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

8.463

8.459

6.370

6.370

9.581

7.597

6.741

6.503

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

2.103

4.496

5.026

6.388

0

0

0

0

Programma

Veiligheid

5.172

5.175

5.180

5.172

10

10

10

10

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.346

4.357

4.354

4.354

9

9

9

9

1.2

Openbare Orde en Veiligheid

826

818

826

818

1

1

1

1

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

7.760

7.762

7.718

7.698

761

764

665

665

2.1

Verkeer en vervoer

7.455

7.458

7.414

7.396

520

522

423

423

2.2

Parkeren

125

125

125

125

42

43

43

43

2.3

Recreatieve Havens

10

10

10

10

6

6

6

6

2.4

Economische Haven en waterwegen

127

126

126

125

193

193

193

193

2.5

Openbaar Vervoer

43

43

43

42

0

0

0

0

Programma

Economie

23.847

23.726

13.048

10.956

22.713

22.787

12.120

10.043

3.1

Economische ontwikkeling

630

435

424

409

25

25

25

25

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

22.247

22.318

11.651

9.574

22.247

22.318

11.651

9.574

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

661

664

664

664

124

125

125

125

3.4

Economische promotie

309

309

309

309

317

319

319

319

Programma

Onderwijs

9.020

8.850

8.921

8.877

1.109

1.109

1.109

1.109

4.1

Openbaar basisonderwijs

40

40

40

40

0

0

0

0

4.2

Onderwijs huisvesting

5.457

5.259

5.291

5.250

314

314

314

314

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.523

3.551

3.590

3.587

795

795

795

795

Programma

Sport, cultuur en recreatie

20.999

20.695

20.383

20.144

3.462

3.499

3.499

3.499

5.1

Sportbeleid en activering

1.228

1.238

1.262

1.212

0

0

0

0

5.2

Sport accomodaties

5.827

5.658

5.571

5.501

2.809

2.843

2.843

2.843

5.3

Cultuurpresentatie, productie en participatie

4.593

4.457

4.336

4.259

198

198

198

198

5.4

Musea

621

630

628

621

39

39

39

39

5.5

Cultureel erfgoed

190

220

217

217

1

1

1

1

5.6

Media

1.906

1.901

1.890

1.890

177

177

177

177

5.7

Openbaar groen en recreatie

6.634

6.591

6.479

6.444

238

241

241

241

Programma

Sociaal Domein

79.490

77.636

77.120

76.825

17.526

17.528

17.528

17.528

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.603

7.577

7.556

7.551

1.725

1.727

1.727

1.727

6.2

Wijkteams

4.372

4.380

4.380

4.380

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

17.359

17.431

17.446

17.446

14.657

14.657

14.657

14.657

6.4

Begeleide participatie

14.271

13.402

12.964

12.571

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

1.917

2.028

2.024

2.127

4

4

4

4

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.501

2.498

2.458

2.458

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

12.947

12.845

12.896

12.896

440

440

440

440

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

17.755

16.713

16.674

16.674

700

700

700

700

6.81

Geescaleerde zorg 18+

765

762

722

722

0

0

0

0

Programma

Volksgezondheid en milieu

20.014

20.742

19.841

19.283

17.415

18.282

17.208

16.552

7.1

Volksgezondheid

2.675

2.678

2.678

2.670

29

29

29

29

7.2

Riolering

6.944

7.663

6.848

6.326

9.134

10.004

9.012

8.382

7.3

Afval

6.228

6.219

6.150

6.124

8.127

8.124

8.042

8.016

7.4

Milieubeheer

4.125

4.144

4.127

4.127

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

42

38

38

36

125

125

125

125

Programma

VHROSV

22.332

20.392

17.091

15.323

21.690

19.768

16.274

14.508

8.1

Ruimtelijke Ordening

2.296

2.329

2.328

2.326

580

581

581

581

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

18.523

16.590

13.291

11.525

18.523

16.590

13.291

11.525

8.3

Wonen en Bouwen

1.513

1.473

1.472

1.472

2.587

2.597

2.402

2.402