Begroting 2019

Nieuwe bestedingen 2019-2022

 

Nieuwe bestedingen 2019-2022

Progr.

Jaarlijkse lasten

(bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Meierijstad op de kaart

0

100

100

100

100

Raad van verbeelding *

0

50

Regionale/landelijke positionering Meierijstad

0

27

27

27

27

Mijlpalen van Meierijstad zichtbaar maken

0

100

100

100

100

Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding *

0

200

Digitalisering documenten VTH software **

0

255

Digitalisering documenten burgerlijke stand software **

0

75

Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie *

0

160

Verdere uitvoering programma dienstverlening 

0

56

56

56

56

Uitbreiding 1,5fte communicatie

0

131

131

131

131

Organisatorische knelpunten (ziekteverzuim)

0

300

300

300

300

Taakstelling personeel vanaf 2021

0

0

0

-400

-500

Schrappen taakstelling harmonisatie beleid

0

165

165

165

165

Geen extra verhoging 2% OZB voor 2019

0

379

Veiligheidsmonitor ***

1

8

8

Verkennen en faciliteren van de politie in de buurt

1

25

25

25

25

Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid 2019-2022

1

260

260

160

160

Onderhoud wegen *

2

5.000

Onderhoud civiele kunstwerken *

2

190

Beheer en onderhoud vrachtwagenparkeerplaats/gebouw

2

10

30

30

30

N279 Veghel-Asten; onderzoekskosten *

2

100

Ondersteuning van startersinitiatieven *

3

50

50

25

Food 360 - verspillingsfabriek ***

3

10

10

Innovatieprojecten onderwijs *

4

100

100

Sloopkosten ivm nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus

4

45

Afboeken boekwaarde scholen Kienehoef

4

293

Afboeken boekwaarde school Petrus en Paulus

4

180

Afboeken boekwaarde school de Bunders

4

127

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad *

4

100

50

50

Actualisering IHP Onderwijshuisvesting 2021-2024 *

4

100

Uitbreiding 0,67 fte onderwijsbeleid

4

58

58

58

58

Inzet tijdelijke projectcapaciteit passend onderwijs *

4

15

15

Landschapstriënnale 2020 *

5

60

100

Harmonisatie sport

5

115

115

115

115

Uitbreiding 1fte uitvoering sportnota

5

87

87

87

87

Frictiebudgetten subsidies ***

5

250

150

50

Sportevenement Meierijstad

5

25

25

25

25

Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten ***

5

10

Masterplan buitensport Meierijstad

5

50

Revolverend investeringsfonds duurzaamheid (sport) **

5

100

Implementatiekosten sportbedrijf *

5

60

Monitoren sportdeelname *

5

12

Periodieke vitaliteitsscan verenigingen *

5

50

Ervenproject *

5

35

Doorontwikkeling (gebieds)visie toeristische as Kienenhoef-Vlagheide. *

5

25

25

Toeristisch recreatieve ontwikkelingen van de Vlagheide en het Duits Lijntje *

5

75

75

Beheer en onderhoud buitenkunstwerken *

5

100

Produceren van voorstellingen op amateurniveau en professioneel niveau in Meierijstad.

5

40

40

40

40

Vervaardigen bomenkaart *

5

64

Bijdrage huisvesting statushouders *

6

15

15

15

15

Onderzoek naar doorontwikkeling SW bedrijven *

6

75

Ophogen re-integratiebudget P-wet *

6

500

500

Integratie statushouders *

6

75

75

75

75

Voorkomen en verminderen van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties. *

6

50

Inclusieve samenleving *

6

166

166

Proeftuin Veghel *

6

400

400

Samenwerking welzijnsorganisaties *

6

75

Werkbudget preventie en innovatie sociaal domein *

6

1.000

uitvoeren duurzaamheidsprogramma en actieplan energieneutraal 2050

7

850

850

850

Verduurzaming bestaande woningvoorraad 

7

90

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

7

400

Energie neutrale en aardgas loze nieuwbouw

7

50

Opwekking duurzame energie inpassen in Meierijstad 

7

25

Duurzame Grond- Weg en Waterbouw 

7

25

Duurzame mobiliteit en verkeer en vervoer 

7

75

Stimuleren duurzame bedrijfsleven en bedrijventerreinen 

7

50

Duurzame bedrijfsvoering eigen organisatie

7

75

Energieonderzoek voor sportaccommodaties 

7

10

Meierijstad een gezonde gemeente

7

10

Illegale dumping gevaarlijke stoffen

7

50

50

50

50

Bijdrage ODBN 

7

180

180

180

180

Registratieprogramma toezicht en handhaving

8

20

10

10

10

Uitbreiding 1fte uitvoering Woonvisie

8

87

87

87

87

Uitbreiding 1fte Brabant brede Verordening Kwaliteit VTH

8

87

87

87

87

Opleiding en inhuur train de trainer kwaliteit VTH

8

65

50

20

20

Kapitaallasten nieuwe investeringen 2019-2022

div.

-90

474

1.043

2.342

Dekking:

Dekking eenmalige uitgaven (reserves) *

-8.840

-1.928

-458

-102

Dekking eenmalige uitgaven (overig) **

-355

-75

0

0

Dekking 'reeds in meerjarenbegroting verwerkt' ***

-398

-267

-349

-241