Begroting 2019

Emu-saldo

 

EMU-saldo begroting 2019 (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+

-5.762

-11.112

144

1.091

1.849

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

10.476

9.472

9.170

8.844

8.622

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

+

3.803

3.570

2.795

3.853

4.643

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-

14.539

41.086

20.086

26.940

14.093

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

+

29.150

29.405

21.613

14.892

13.507

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-

828

9.490

12.669

6.439

4.873

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

Gaat u effecten verkopen?

nee

nee

nee

nee

nee