Begroting 2019

Geprognotiseerde begin- en eindbalans

 

Geprognosticeerde balans
(bedragen * € 1.000)

Activa:

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

202

194

187

180

Materiële vaste activa

255.779

266.260

283.332

288.560

Financiële vaste activa

12.904

12.271

11.967

11.614

Vlottende activa

Voorraden:

109.002

87.389

72.497

58.990

Uitzettingen < één jaar

14.067

14.067

14.067

14.067

Liquide middelen

300

300

300

300

Overlopende activa

20.160

20.160

20.160

20.160

Passiva:

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Vaste passiva:

Reserves

113.790

112.652

111.817

111.626

Voorzieningen

49.040

42.745

41.585

40.980

Vaste schulden > één jaar

161.612

148.953

149.745

139.164

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden < één jaar

36.089

36.089

36.089

36.089

Overlopende passiva

15.076

15.076

15.076

15.076

sluitpost balans

36.807

45.127

48.200

50.938